Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, klients centrā iesniedz vai nosūta pa pastu:

 • iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 • ārstējošā ārsta atzinumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;
 • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

 

Informatīva prezentācija ārstiem

 

Kas jānorāda iesniegumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja ir), invaliditāte (ja ir), kā arī nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa veids un izmantošanas mērķis.

Ja tehnisko palīglīdzekli bērnam pieprasījis likumiskais pārstāvis vai pilngadīgai personai – pārstāvis, iesniegumā papildus šajā apakšpunktā minētajām ziņām pārstāvis norāda arī savus personas datus un pievieno pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Ja zināms, ka tehnisko palīglīdzekli saņems cita persona, nevis iesnieguma iesniedzējs, iesniegumā norāda šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (izņemot tehniskos palīglīdzekļus, kuri uzskaitīti Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 11.punktā un individuāli izgatavojamie tehniskie palīglīdzekļi).

Iesniegums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 

Kas jānorāda atzinumā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai?

Par personu, kurai nepieciešams tehniskais palīglīdzekļis, jānorāda šāda informācija:

 • personas dati(vārds, uzvārds, personas kods, deklerētās dzīves vietas adrese);
 • diagnozes kodspēc starptautiskā slimību klasifikatora (SSK10) redakcijas;
 • personas funkcionālo traucējumu apraksts
 • tehniskais palīglīdzeklis (nosaukums jānorāda atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 1474 2. pielikumam)
 • sertificēts ārsts atzinumu apstiprina ar savu parakstu un personīgo spiedogu, datumu. 

Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai veidlapa ir noteikta Ministru kabineta 2006. gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 89.pielikumā (Pielikums MK 15.04.2008. noteikumu Nr.269 redakcijā).

 Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai

 

Svarīgi!!!

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa - funkcionālās gultasun pretizgulējuma matračasaņemšanai, papildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz:

 • Braden skala;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar funkcionāliem traucējumiem (kopija).

 

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa - Nepārtraukta vai automātiska pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārtas (CPAP;APAP)saņemšanai, papildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz:

 • izmeklējuma rezultātu lapa (kopija), kurā norādīts AHI. Izmeklējums tiek veikts ar validētām metodēm (polisomogrāfija, poligrāfija).

 

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa - Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem (sportam

 • apliecinājums no Latvijas Paralimpiskās komitejas, ka persona regulāri nodarbojas ar kādu sporta veidu. 

 

Lai pieteiktos valsts apmaksāta tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai ar kompensācijas mehānismupapildus iesniegumam un atzinumam, klientam jāiesniedz:

 • iesniegums ar lūgumu saņemt tehnisko palīglīdzekli ar kompensācijas mehānismu.

 

Papildus informācija:

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana ar kompensācijas mehānismu