Tehnisko palīglīdzekļu izsniegšana par valsts līdzekļiem notiek rindas kārtībā. Par rindas pienākšanu klientam tiek paziņots rakstiski. Klientam nosūtītajā uzaicinājumā tiek norādīta tehniskā palīglīdzekļa vai tehniskā palīglīdzekļa pakalpojuma saņemšanas vieta.

Ja klients nevar ierasties personīgi saņemt  pārvietošanās vai pašaprūpes palīglīdzekļus, tad centra darbinieks, atbilstoši centra maksas pakalpojumu cenrādim, kas saskaņots ar Labklājības ministriju, veic klienta apmaksātu mājas vizīti.

Personai vai viņas pilnvarotajam pārstāvim, ierodoties centrā vai pie attiecīgā pakalpojuma sniedzēja, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - personas apliecība vai pase.

Vienreizējā iemaksa

Saņemot tehnisko palīglīdzekli, klients veic vienreizējo iemaksu:

  • par bērnu – 1,42 euro;
  • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

No vienreizējās iemaksas, uzrādot attiecīgu izziņu, ir atbrīvota:

  • trūcīga persona;
  • persona, kura atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • persona, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē;
  • persona, kura izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

Vienreizējās iemaksas atmaksa

Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumu Nr.1474 „Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 17.5 punkts nosaka:

“Ja persona tehnisko palīglīdzekli nodod mēneša laikā pēc tā saņemšanas īpašumā vai patapinājumā, centrs veic vienreizējās iemaksas atmaksu, ja persona to pieprasa un iesniedz maksājumu apliecinošu dokumentu.”

 

Informatīva prezentācija ārstiem