Informējam klientus, ka normatīvajā regulējumā1 ir noteikta kārtība, kā persona var izpirkt patapinājumā saņemto tehnisko palīglīdzekli (MK Noteikumu Nr. 1474 25.7un 25.punkti).

Lai izpirktu patapinājumā saņemto tehnisko palīglīdzekli ir jāizpildās šādiem nosacījumiem:

  1. ir jābeidzas MK Noteikumu Nr. 1474 2. pielikumā tehniskā palīglīdzekļa noteiktajam lietošanas termiņam;
  2. personai ir jāvēršas Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrā (turpmāk – VTPC) ar iesniegumu par patapinājumā esošā tehniskā palīglīdzekļa iegādi;
  3. jāuzrāda patapinātais tehniskais palīglīdzeklis. 

Tehniskā palīglīdzekļa iegādes cena ir atkarīga no tehniskā palīglīdzekļa lietošanas termiņa. Gadījumā, ja persona tehnisko palīglīdzekli ir lietojusi MK Noteikumu Nr. 1474 2. pielikumā noteikto termiņu, iegādes cena ir 15% no tehniskā palīglīdzekļa vērtības, savukārt, ja  persona ir lietojusi tehnisko palīglīdzekli pusotras reizes ilgāk par MK Noteikumu Nr. 1474 2. pielikumā noteikto laiku, iegādes cena ir 0 euro.

Izpērkot tehnisko palīglīdzekli, tas paliek personas īpašumā.

  1. Piemērs par iegādes cenu.

Ja patapinājumā esi saņēmis bimanuālo riteņkrēslu ar mugurējo piedziņu (bāzes modelis), esi to lietojis 3 gadus (MK Noteikumu Nr. 1474 2. pielikuma noteiktais termiņš) un , piemēram, riteņkrēsla vērtība ir 100 euro, Tev būs jāsamaksā 15 euro.

  1. Piemērs par iegādes cenu;

Ja patapinājumā esi saņēmis bimanuālo riteņkrēslu ar mugurējo piedziņu (bāzes modelis), esi to lietojis 4,5 gadus (pusotras reizes ilgāk par MK Noteikumu Nr. 1474 2. pielikumā noteikto termiņu). Tev nav jāmaksā par riteņkrēsla izpirkšanu2.

Svarīgi!
Atceries, ka jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda patapinātais tehniskais palīglīdzeklis VTPC!

 

1. 2009. gada 15. decembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (turpmāk – MK Noteikumi Nr. 1474)

2. Tehniskā palīglīdzekļa izpirkšanas tiesības ir attiecināmas uz patapinātajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem. Visos piemēros norādītās tehniskā palīglīdzekļa vērtības un iegādes cenas ir izdomātas. Tehniskā palīglīdzekļa vērtība ir norādīta līgumā, kas ir noslēgts starp NRC “Vaivari” un patapinātāju.