Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr.878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 9., 10. un 11. punktā ir noteiktas personas, kas tehnisko palīglīdzekli var saņemt steidzamības kārtā, un noteikti dokumenti, kas šajā gadījumā papildus jāiesniedz VTPC.

Lai tehnisko palīglīdzekli saņemtu steidzamības kārtā, papildus iesniegumam un ārsta atzinumam saņem ir jāiesniedz vienu no šādiem dokumentiem:

 • stacionāra un dienas stacionāra pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.003/u) izraksta – epikrīzes – kopija, kas izsniegta ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas VTPC;
 • stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izrakstu, kas izsniegts ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms dokumentu iesniegšanas VTPC;
 • individuālais rehabilitācijas plāns personai ar prognozējamu invaliditāti, ja rehabilitācijas plānā norādīta tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamība steidzamības kārtā;
 • izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst izglītības programmu konkrētā izglītības iestādē, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības ieguves procesā;
 • darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams darba pienākumu veikšanai un apliecinājums izsniegts ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas VTPC;
 • nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs un komersanta nosaukums, vai nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs personām, kuras vbeic individuālo darbu vai citu saimniecisko darbību, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams saimnieciskās darbības veikšanai.

Tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā var saņemt:

 • personas, kuras tehnisko palīglīdzekli pieprasījušas ne agrāk kā sešu mēnešu laikā no pirmreizējo funkcionēšanas traucējumu iestāšanās brīža;
 • personas ar prognozējamu invaliditāti, ja valsts komisijas apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir paredzēts, ka personai tehniskais palīglīdzeklis  jāsaņem steidzamības kārtā;
 • bērni; 

Tie bērni, kas uzņemti rindā tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai steidzamības kārtā, bet kļuvuši pilngadīgi, tehnisko palīglīdzekli saņem steidzamības kārtā, ja rindā iestājušies vismaz sešus mēnešus līdz pilngadības sasniegšanai.

 • grūtnieces, kam antropometrisko rādītāju izmaiņu dēļ jānomaina iepriekš saņemtais tehniskais palīglīdzeklis;
 • personas, kas apgūst izglītības programmu, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams izglītības apguves procesā, izņemot tehniskos palīglīdzekļus pašaprūpes veikšanai,  dalībai pašaprūpē un personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus;
 • nodarbinātas personas, ja tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, darba pienākumu veikšanai, izņemot tehniskos palīglīdzekļus pašaprūpes veikšanai, dalībai pašaprūpē un personīgās aprūpes un aizsardzības palīglīdzekļus.

Persona gada laikā var pieprasīt tehnisko palīglīdzekli steidzamības kārtā tikai vienā no iepriekš minētajiem gadījumiem!